Odjel za sociologiju

Održan radni sastanak konzorcija projekta INVENT

(EU OBZOR 2020)

Održan radni sastanak konzorcija projekta INVENT

U razdoblju između 6. i 8. listopada 2022., na Sveučilištu u Zadru održan je radni sastanak konzorcija projekta Invent (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu), koji se realizira unutar programskog okvira Europske komisije OBZOR 2020.
Na radnom sastanku razmatrale su se teme povezane s aktivnostima projekta u njegovoj završnoj godini. Sastanak je, u suradnji s Odjelom za sociologiju Sveučilišta u Zadru, organizirao Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, čiji su znanstvenici/e u konzorciju zaduženi za koordinaciju radnog paketa 7 (WP7).
U okviru tog radnog paketa upravo se provodi 27 studija slučaja o kulturnim politikama u devet zemalja sudionica. Unutar istog radnog paketa, priprema se interaktivni elektronički rječnik s ključnim terminima suvremenih europskih kulturnih politika, priručnik za praktičare u tom području, kao i završna teorijska studija na temelju rezultata projekta.
Na sastanku u Zadru podnesena su izvješća o poduzetim aktivnostima u više radnih paketa (WP 4, 5 i 6) i raspravljeni predstojeći zadaci u finalizaciji kvalitativnog dijela istraživanja. Također se raspravljalo o realizaciji završnih projektnih zadataka u okviru radnog paketa 7, kao i o organizaciji završne konferencije projekta u Barceloni (u ožujku 2023.).
Radni sastanak konzorcija su organizirali prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković. Osim radnih aktivnosti povezanih s predstojećim zadacima projekta, sastanak je uključio i dva studijska posjeta: Muzeju i kući soli u Ninu te Muzeju dvije palače u Zadru.