Odjel za sociologiju

DIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE
 

Trajanje studija: 4 semestra, 2 godine

Ukupan broj ECTS bodova: 60

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Studijem sociologije usvajaju se teorijska i metodologijska znanja i vještine potrebne za nastavak studija ili samostalno istraživanje društvenih fenomena. Uspješan završetak studija jamči polaznicima/ama visoku razinu kompetencija koje se visoko vrednuju i omogućuju zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave i vladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.

Ako se tijekom diplomskog studija polože i predmeti pedagoškog modula, završetkom diplomskog studija (nakon ukupno pet godina studiranja) magistri/ce sociologije se mogu zaposliti i kao nastavnici/ce sociologije u srednjoj školi.

Specijalistička znanja potrebna za zapošljavanje izvan konteksta škole moguće je postići odgovarajućim odabirom izbornih kolegija. 

Uvjeti prijave:

Studij mogu upisati osobe koje su završile prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz društvenih znanosti.

Budući da je diplomski studij sociologije dvopredmetan, uz sociologiju je potrebno upisati još jedan od dvopredmetnih studijskih programa Sveučilišta u Zadru.

Diplomski rad:

Diplomski pisani rad u IV. semestru koji nosi 10 ECTS-a pretpostavlja pisanje teksta opsega 32 do 40 kartica u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 20 min i uz uporabu PowerPointa.

Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao teorijski rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Rad studenta/ice se prati kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave.

Dodijeljena kvalifikacija: Magistar/magistra sociologije

Program diplomskog studija za ak. god. 2023./2024.

1. semestar 

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković

Makrosociološke teorije

30

15

 

5

 

doc. dr. sc. Željka Zdravković

Napredne kvantitativne metode

30

 

30

5

Izborni predmeti *

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić

Kultura, modernizacija i globalizacija*

30

15

 

5

prof. dr. sc. Karin Doolan

Disasters and Inequalities

30

15

 

5


2. semestar 

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Saša Božić
dr. sc. Mislav Dević, v. asist.

 

Mikrosociološke teorije

30

15

 

5

 

prof. dr. sc. Karin Doolan
Pavao Parunov, mag. soc. 

Napredne kvalitativne metode

30

 

30

5

Izborni predmeti**

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Saša Božić

Sociology of Migration

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

Medijske teorije i metode istraživanja*
Media theories and methods

30

15

 

5

  izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić Sociologija i razvoj 30 15   5

 


3. semestar 

  

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
 dr. sc. Marija Šarić, v. asist.

Izgradnja teorije u sociologiji

30

15

 

5

doc. dr. sc. Ivan Puzek
dr. sc. Mislav Dević, v. asist.
Pavao Parunov, mag. soc.

Nacrt istraživanja

30

 

30

5

 

Izborni predmeti***

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Karin Doolan
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Metodika nastave sociologije

30

 

15

5

prof. dr. sc. Karin Doolan
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Hospitacije i praksa nastave sociologije

 

 

60

5

prof. dr. sc. Karin Doolan

Sociologija odgoja i obrazovanja

30

15

 

5

doc. dr. sc. Dražen Cepić

Sociology of identity*

30

15

 

5

prof dr. sc. Saša Božić

Transnational social spaces*

30

15

 

5


4. semestar

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

Mentor/ica po izboru 

Diplomski rad

 

 

 15

10

 

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković

Sociologija društvenih mreža

30

 

15

5

 

doc. dr. sc. Željka Zdravković

Tijelo i društvo

30

15

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

* navedene izborne predmete može upisati do 5 studenata/ica drugih Odjela

** studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi najmanje 5 ECTS bodova

*** studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 5 ECTS bodova, ne uključujući Metodiku nastave sociologije, Hospitacije i praksu nastave sociologije i Sociologiju odgoja i obrazovanja. Studenti koji su na prethodnoj godini odslušali i položili Zajedničke programske osnove za stjecanje nastavničkih kompetencija ukoliko žele steći nastavničke kompetencije obavezno upisuju Metodiku nastave sociologije, Hospitacije i praksu nastave sociologije i Sociologiju odgoja i obrazovanja. Ti studenti mogu, ali ne moraju upisati i neke od drugih izbornih predmeta s matičnog studija ponuđenih u redu predavanja.

-----------------------------------------------------------

Iz semestra u semestar ponuda izbornih kolegija mijenja se prema interesu studenata/ica i težištu znanstveno-istraživačkog rada nastavnica/ka. Uz gore navedene, Odjel je na diplomskoj razini nudio i sljedeće izborne kolegije:

 •  Popularna kultura i konzumerizam

 • Sociologija etničnosti

 • Sociologija manjinskih skupina

 • Sociologija migracija i prostorne mobilnosti

 • Sociologija transnacionalnih prostora

 • Vizualna analiza

 • Etika i globalizacija

 • Film i društvo

 • Multivarijatne analize i istraživački modeli

 • Postmodernizam: teorija i kultura 

 • Sociology of borders

 • Globalizacija i kultura otpora

 • Case study

 • Klasične sociološke teorije kulture