Odjel za sociologiju

Naziv studija:
Međunarodni združeni diplomski studij Kulturne sociologije
Trajanje studija:
4 semestra, 2 godine
Ukupan broj ECTS bodova:
120
Obrazovni i profesionalni ciljevi:
Studijski program je međunarodnog karaktera i ispunjava pojedine ciljeve ne samo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj, nego i na nadnacionalnoj razini. Misija Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije jest osigurati međunarodni diplomski program najviše kvalitete koji omogućuje sudionicima/ama da kao znanstvenici i stvaratelji javnih politika pridonesu društvenoj preobrazbi i razvoju u uvjetima međusobno sve povezanijeg i globaliziranijeg svijeta.“ U tom smislu, težište studijskog programa je na „znanstvenom istraživanju u službi društvenog, kulturnog i gospodarskog razvoja. Program promiče sposobnost teorijski i metodološki valjanog znanstvenog istraživanja, nužnog pri društvenoj i kulturnoj analizi u kompleksnom globalnom okolišu, koji karakterizira međuigra jednostavnih i naprednih oblika modernosti“.
Svrha programa jest „razviti sposobnost nezavisnog, kritičkog i kreativnog mišljenja studenata/ica, s namjerom proizvodnje izvornih znanstvenih doprinosa“.  Uz mogućnost nastavka studija na poslijediplomskoj (doktorskoj) razini, u smislu međunarodne zapošljivosti. Kurikulum ističe širok raspon mogućnosti u „javnom, polu-javnom i privatnom sektoru, kao i u nevladinim organizacijama. Javna tijela uključuju EU, nacionalne, regionalne i lokalne javne uprave, sveučilišno upravljanje i administraciju, te raznovrsne javne i polu-javne agencije i savjetodavna tijela. Među privatnim poslodavcima su raznovrsna savjetodavna tijela u području istraživanja javnog mišljenja i marketingu, u medijima i kreativnim industrijama. Mogućnosti zaposlenja u nevladinim organizacijama uključuju niz uloga u rasponu od upravljanja projektima do istraživanja i evaluacije projekata.“
Uvjeti prijave:
Sve informacije vezane za upis na partnerskim sveučilištima konzorcija u Grazu, Brnu ili Trentu možete pronaći na poveznici: https://www.jointdegree.eu/en/cs/programme/
Diplomski rad:
Diplomski rad pretpostavlja pisanje teksta opsega minimalno 50 do najviše 100 kartica (1 kartica iznosi 1800 znakova s razmacima ili prosječno 30 redova sa 60 znakova u retku), u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja, u trajanju do 30 min i uz uporabu PowerPointa.
Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s mentorom (nastavnikom/om s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, ili partnerskog sveučilišta u
konzorciju), a može se realizirati u formi teorijskog  rada ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.
Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:
Rad studenta/ice se prati kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave.
Dodijeljena kvalifikacija:
Magistar/magistra sociologije


Program Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije za akad. god. 2019./2020

1. semestar
Nastava se izvodi na partnerskim sveučilištima konzorcija u Grazu, Brnu ili Trentu

2. semestar 
Nastava se izvodi na partnerskim sveučilištima konzorcija u Grazu, Brnu ili Trentu

3. semestar 

Nastavnik/ica Predmet P S V ECTS

doc. dr. sc. Dražen Cepić

Sociology of identity 30 15   5
prof. dr. sc. Saša Božić Transnational social spaces 30 15   5

izv. prof. dr. sc. Karin Doolan

Disasters and Inequalities 30 15   5

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić

Culture, modernization and globalization 30 15   5
IZBORNI PREDMETI
Izborni kolegiji s drugih studija

Strani jezik

30 15   5
4. semestar
Mentor/ica po izboru Diplomski rad       30